Pronájem vozidel pro rok 2019 přerušen z důvodu plného obsazení.
Děkujeme za vaši přízeň v roce 2018 a v novém roce přejeme mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Základní smluvní podmínky pronájmu obytného automobilu

 1. Nájemce dokládá, že již završil věk 25 let a je vlastníkem řidičského oprávnění skupiny B déle jak 5 let.
 2. Obytný automobil se předává první den dopoledne. Na čase předání se pronajímatel a nájemce dohodnou.
 3. Obytný automobil se vrací do 18:00 posledního dne pronájmu, pokud se pronajímatel a nájemce nedohodnou jinak. Nájemné za obytný automobil je stanoveno dohodou smluvních stran viz. Ceník.
 4. Jednorázový servisní poplatek činí celkem 1 500 Kč.                             
 5. V případě pronajatí obytného automobilu na dobu delší než 7 dnů se servisní poplatek neplatí.
 6. Po rezervaci prostřednictvím rezervačního formuláře obdrží nájemce zálohovou fakturu, náhled nájemní smlouvy.
 7. Nájemce uhradí rezervační poplatek ve výši nejméně 30 % z celkového nájemného za obytný automobil, a to do 5 pracovních dnů od předběžné rezervace.
 8. V případě neuhrazení tohoto poplatku do 5 dnů se předběžná rezervace automaticky ruší.
 9. Po uhrazení zálohy se rezervace stává závaznou a nájemce souhlasí s podmínkami uvedenými v nájemní smlouvě.
 10. Doplatek za nájem a servisní poplatek uhradí nájemce nejpozději 3 dny před převzetím obytného automobilu převodem na účet podnikatele. Vratnou kauci ve výši 25 000 Kč složí nájemce také převodem na účet podnikatele.
 11. Pronajímatel si vyhrazuje právo z této kauce uhradit případné škody, které nelze pokrýt z havarijního pojištění vozidla, na uhrazení spoluúčasti na havarijním pojištění vozidla, na pokrytí nákladů spojených s odstraněním poškození věci či její ztráty.
 12. Pronajímatel má právo kauci držet do doby vyřešení výše uvedených škod, poškození či ztráty.
 13. V případě, že náklady na odstranění poškození věci či její ztráty jsou větší, než je složena kauce, je nájemce povinen škodu doplatit do celkové výše, a to do 10 pracovních dnů.
 14. Pronajímatel má právo kauci také držet, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací úřad.
 15. Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezabezpečené vozidlo, otevřené okno, parkování na odlehlém místě, …) se nájemce zavazuje uhradit celou vzniklou škodu sníženou o plnění pojišťovny.
 16. Nájemce se zavazuje podepsat při převzetí obytného automobilu Předávací protokol, Pověření řídit vozidlo, Zápis o zjištěných závadách při vrácení obytného automobilu.
 17. Nájemce se zavazuje vrátit obytný automobil ve stavu, v jakém ho převzal.
 18. Nájemce přebírá vozidlo s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží.
 19. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je vedeno v nájemní smlouvě. V případě opožděného vrácení bude účtováno další denní nájemné. Po dohodě je možné vozidlo vrátit později.
 20. Překročí-li prodlení s vrácením obytného automobilu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 6 000 Kč.
 21. Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté. V opačném případě bude účtován poplatek za umytí.
 22. Plyn a vodu nájemce nedoplňuje.
 23. Je zakázáno používání chemického WC bez chemie.
 24. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vyprázdnit. V opačném případě bude účtován poplatek za vyprázdnění.
 25. Vozidlo je vybaveno hasicím přístrojem a lékárničkou, v případě jejich použití zajistí nájemce adekvátní náhradu.Vozidlo je zákonně pojištěno a vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 10 000 Kč.
 26. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli případnou spoluúčast za poškození vozidla, a to v plné výši (10 %, minimálně 10 000 Kč).
 27. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce.
 28. Veškeré opravy a investice vzniklé během zapůjčení je nájemce povinen konzultovat (telefonicky) s pronajímatelem. Vždy si nechte vystavit řádný doklad o zaplacení.
 29. Při nehodě nebo při výskytu jiné škody je nájemce povinen informovat policii a pronajímatele. Nájemce je povinen vyhotovit bez prodlení zprávu o nehodě či škodě (zapíše spoluúčastníky nehody a svědky včetně jejich adres, pořídí fotografie, atd.).
 30. Nájemce se zavazuje spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu obytného automobilu do servisu.
 31. Při nehodě a poruše nemá nájemce nárok na náhradní vozidlo, ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.
 32. Nájemce je povinen zacházet s obytným automobilem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo újmě na cizím majetku. Nájemce je povinen používat zabezpečovací zařízení vozidla.
 33. Je zakázáno jakékoliv upravování obytného automobilu (polepování, vrtání, šroubování, …).
 34. Obytný automobil smí nájemce používat jen pro účely, k nimž je určen.
 35. Nájemce nesmí dát obytný automobil do podnájmu třetí osobě, použít ho za účelem dalšího podnikání, k odtahu dalšího vozidla.
 36. Obytný automobil může řídit pouze osoba oprávněná řídit obytný automobil.
 37. Během jízdy jsou všechny osoby ve voze povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a podmínky související s provozováním vozidla na pozemních komunikacích platných v daných zemích.
 38. Nájemce smí s vozidlem vycestovat pouze do zemí uvedených v „zelené kartě“.
 39. Obytný automobil je vybaven sledovacím zařízením, pronajímatel má právo kontroly polohy vozidla.
 40. V prostorách obytného vozu je přísný zákaz kouření, používání svíček, prskavek, atd.
 41. Do obytného automobilu je vstup všech zvířat zakázán.
 42. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
 43. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude výzva (písemná nebo ústní) k její úhradě předána nájemci.
 44. Povinnost zaplatit smluvní pokutu (doplatek mýta, pokuta) je specifikována ve smlouvě o pronájmu.
 45. Od smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, a to jen pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou.
 46. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
 47. Při předčasném ukončení nájmu nájemcem pronajímatel zaplacené nájemné ani jeho část nevrací.
 48. Odstoupí-li nájemce od této smlouvy, zaplatí pronajímateli odstupné ve výši:

Odstoupení od smlouvy

Pokuta ve výši

60 dnů a více před datem účinnosti smlouvy

20 % ceny nájemného

59 dnů až 50 dnů před datem účinnosti smlouvy

30 % ceny nájemného

49 dnů až 30 dnů před datem účinnosti smlouvy

50 % ceny nájemného

29 dnů až 15 dnů před datem účinnosti smlouvy

80 % ceny nájemného

14 dnů před datem účinnosti smlouvy

100 % ceny nájemného